พันธกิจ
๑. จัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒. ฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับบุคลากรภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. วิจัย พัฒนารูปแบบ กระบวนการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร
๔. ส่งเสริมการให้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชนด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริม ประสานงาน การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
๖. รวบรวม เผยแพร่พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษา ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
๑. บุคลากร สังกัด สำนักงาน กศน. ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนจากต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
๓. ประชาชนในเขตอำเภอปากช่องได้รับการบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๔. มีแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. มีผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์