ปรัชญา “การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

วิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร เป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีมาตรฐานในระดับสากล”